793 405 475 gabinet@pozmiane.pl

Metody pracy psychoterapeutycznej

PSYCHOTERAPIA GESTALT

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu psychoterapii humanistycznych. Przyjmuje, że człowiek jest całością ciała i umysłu. Istotą harmonii wewnętrznej i spokoju jest świadomość jednostki. Świadomość osoby dotyczy trzech aspektów: umysłu, ciała i emocji i ducha. Zgodnie z założeniem, że ciało zapamiętuje wszystkie emocje, sytuacje trudne, jednym z ważnych elementów jest sprawdzenie spójności myśli, emocji i odczuć płynących z ciała w danym momencie. Takie sprawdzenie bowiem pozwala odkryć rzeczywiste potrzeby osoby, to czego osoba chce, co jest dla niej ważne, prowadzi do wewnętrznego poznania i jednocześnie umożliwia zmianę starych schematów postępowania. Osoba podczas spotkań psychoterapeutycznych może doświadczyć nowych sposobów bycia w świecie, w relacji z drugą osobą (psychoterapeutą). Budowanie świadomości poprzez odczucia z ciała pozwala też na uwolnienie zablokowanej w wyniku przeżytych trudności, energii, dzięki czemu znikają różnego rodzaju dolegliwości somatyczne tj. bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle gardła itp. Unikatowy jest sposób, w jaki klient pozostaje w relacji z psychoterapeutą, gdyż w psychoterapii gestalt relacja jest horyzontalna, co oznacza brak relacji zależnościowej (jak to jest w przypadku „pacjenta”).

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Psychoterapia psychodynamiczna zajmuje się badaniem stosunków interpersonalnych i aktualnych wewnętrznych konfliktów, w których upatruje przyczyn utrudnionego funkcjonowania społecznego. Zakłada ona, że człowiek sam własnym zachowaniem konflikty te współwytwarza, pogłębia lub powtarza. Takie zachowanie najczęściej wiąże się z przeszłymi doświadczeniami, frustracjami i przeżyciami urazowymi. Psychoterapia psychodynamiczna może pomóc w zrozumieniu własnego udziału w powtarzających się problemach oraz pokazać związek między aktualnym nieprzystosowawczym zachowaniem, postawą i przeżywaniem a znaczącymi wcześniejszymi doświadczeniami. Dąży do osiągnięcia wglądu, przeżycia korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, wypróbowania nowego zachowania na podstawie zmienionych postaw oraz osiągnięcia prawidłowej adaptacji społecznej. Psychoterapia psychodynamiczna pomaga w rozwoju osobom, które chcą zrozumieć swoje trudności, zmniejszyć cierpienie, podnieść jakość życia i relacji z ludźmi, zdobyć nowe umiejętności.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

Terapia CBT należy do terapii krótkoterminowych, skupiających się na pomocy w zmienie sposobu myślenia i zachowania, które maja przyczynić się do poprawy samopoczucia. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii, CBT nie skupia się na przyczynach dręczących nas problemów, ani na uprzednio pojawiających się objawach, lecz poszukuje sposobów poprawienia stanu świadomości pacjenta w chwili obecnej.

SYSTEMOWA TERAPI RODZIN

Psychoterapia systemowa jest formą psychoterapii, w której w spotkaniach uczestniczy (oprócz psychoterapeuty) pewna liczba osób (małżeństwo/pary, rodzinę). Zwykle celem spotkan jest dążenie do poprawy funkcjonowania związku i komunikacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Psychoterapeuta może również pracować tylko z jednym członkiem rodziny. Podstawowym pojęciem, z jakim spotykamy się w ramach terapii jest pojęcie systemu. Każda rodzina traktowana jest, jako system. Ten system składa się z podsystemów (małżeńskiego, rodzicielskiego, etc.) a sam jest również częścią składową większego systemu. W ramach każdego ze wskazanych systemów ustalane są granice oraz reguły funkcjonowania i komunikowania się, które są najczęściej kalką zasad i reguł obowiązujących w rodzinach, z których pochodzą osoby. Odkrycie i wspólne wypracowanie zasad i struktury rodzinnej, w której każdy będzie czuł się szczęśliwy i bedzie mógł zbudować swoją tożsamość ma prowadzić do odnalezienia drogi porozumienia i wspólnoty.